in ,

Flere regelverksbrudd på dyrevelferd i 2021 enn året før – avdekket brudd på regelverket ved nær halvparten av tilsynene

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i 2021 viser at andelen dyrehold med regelbrudd var høyere enn året før, men at inspektørene avdekket få svært alvorlige brudd på regelverket. De sier samtidig at dyrevelferden for oppdrettsfisken må bli bedre.

I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden.

– Antallet tilsyn er noe lavere enn i 2020, men vi utnytter ressursene våre best mulig ved å føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier seksjonssjef for dyrevelferd ved Mattilsynets hovedkontor, Torunn Knævelsrud, i en pressemelding fra Mattilsynet.


Mattilsynet avdekket brudd på regelverket ved 45 prosent av tilsynene, som er en økning på seks prosentpoeng fra året før.

– Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at vi går oftere på tilsyn i dyrehold vi mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, sier Knævelsrud.

Få alvorlige saker

Mattilsynets tall viser at det er få alvorlige brudd på dyrevelferden, sammenlignet med det totale antallet tilsyn.

I 2021 registrerte Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 29 dyrehold, mot 23 året før. Nær halvparten av disse var saker med kjæledyr:

– Vi er glade for at vi finner få tilfeller med alvorlig vanskjøtsel. Likevel er ett tilfelle ett for mye, sier Knævelsrud.

Forbedret løsning for bekymringsmeldinger

Håndtering av bekymringsmeldinger har vært ett av de prioriterte områdene for Mattilsynet i 2021. I fjor mottok Mattilsynet 12.085 slike meldinger. Dette antallet har vært ganske stabilt de siste årene.

– Særlig for kjæledyr gir slike varsler oss viktig informasjon for å kunne avdekke dårlig dyrevelferd. For produksjonsdyr bruker Mattilsynet også andre metoder for å identifisere utsatte dyrehold, som for eksempel kunnskap fra tidligere tilsyn, registreringer Mattilsynet gjør på slakteriene, og informasjon fra organisasjoner og andre myndigheter innen landbruket, sier Knævelsrud.

En utfordring ved bekymringsmeldingene er mangelfull informasjon. I 2021 lanserte Mattilsynet en forbedret varslingsløsning, som skal gjøre det enklere for publikum å vite hvilke meldinger som hører hjemme i Mattilsynet, og hvilken informasjon de har bruk for.

– God kvalitet på bekymringsmeldingene gjør det lettere for Mattilsynet å velge ut de meldingene som bør følges opp, sier Knævelsrud.

Bekymret for velferden hos oppdrettslaks

Oppdrettslaksen er Norges viktigste og klart mest tallrike produksjonsdyr. Fisk er omfattet av dyrevelferdsloven, som sier at dyr ikke skal utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

– Det er dessverre god grunn til å diskutere om dette kravet blir oppfylt i dag. Hvert år settes det ut ca. 300 millioner laksesmolt i sjø i Norge. Rundt 15 prosent av fisken døde i 2021, sier Knævelsrud.

Hun er tydelig på at utviklingen i oppdrettsnæringen også krever utvikling av forvaltningen.

–Mattilsynets overordnende målsetting er å bidra til en havbruksforvaltning som først og fremst ivaretar hensynet til fiskens helse og velferd. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke er til unødig hinder for næringens utvikling og drift, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Her åpner temaland for alle dinosaurfans

Politiet med oppfordring: Vent om du kan!