Hjem Nyheter Fokus på sosionomen

Fokus på sosionomen

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

De fleste vet at en sosionom er en person som på et eller annet nivå jobber med mennesker. Men hvor jobber de egentlig? Når møtte du sist en som faktisk ble presentert som sosionom? Vi har sett på yrket og pratet med foreningen sosionomREISDEG

[sc:Adsense ]

Historien til sosionomen i Norge

I 1950 startet den første statlige sosialarbeiderutdanningen ved Norges kommunal- og sosialskole. Utdanningen var først på 2 ½ år. Sosiallinja skulle først og fremst være en forvaltningslinje. Sosialarbeiderrollen ble forstått som en forvalter av kommunale ressurser. Studentene derimot orienterte seg mot en behandlingorientert sosialarbeiderrolle. Det hadde til dels sammenheng med at det var i stor grad sykehusene som hadde opprettet stillinger for utdannede sosialarbeidere og den dominerende fagforeningen var Sykehuskuratorenes Forening (Terum 1996). Nyutdannede sosialarbeidere ble ansatt i institusjoner; somatiske og psykiatriske sykehus og institusjoner for barn (Hutchinson 2005).

Fra 1967- 68 ble alle utdanningene treårige.

Hovedemnet i sosionomutdanningen er sosialt arbeid. Den internasjonale sosialarbeiderorganisasjonen (IFSW 2004) karakteriserer sosialt arbeid slik: «Sosialarbeiderprofesjonene arbeider for sosial endring, problemløsning i forhold mellom mennesker for å forbedre deres velferd. Sosialt arbeid benytter seg av teorier om menneskelig atferd og sosiale systemer for å intervenere på de punkter hvor mennesker samhandler med sine miljøer. Menneskerettsprinsipper og prinsipper om sosial rettferdighet er fundamentale i sosialt arbeid» (Fellesorganisasjonen 2007a).

Hva er «ekspertisen» til en sosionom?

Fontene refererer til Levin (2004) når de skal forklare de viktigste egenskapene til en sosionom. Det nevnes blant annet en helhetlig tilnærming, den gode samtalen, relasjonen og det å se personen i situasjonen, det vil si hele mennesket med dets behov, ressurser og begrensninger.

Sentrale kriterier er empati med brukeren, helhetsforståelse for brukerens situasjon og sammenhengene i samfunnet. I tillegg kommer endringsarbeid, bruk av samtaleferdigheter og kommunikasjon med brukeren (Levin 2004).

 Sosionomen skvises ut?

I følge statistikk fra SSB var det i 2013, 14 817 utdannede sosionomer i Norge. Bare 90 av disse var registrert som arbeidsledige. Det vil si at de aller fleste som utdanner seg til sosionom, er i arbeid. Typiske arbeidsplasser for en sosionom er i Nav, barneverntjenesten, psykisk helsevern, på somatisk sykehus, i skolen. De jobber under disse institusjonene med forskjellige varianter av  saksbehandler, veileder, konsulent, kurator og terapeut. Men svært sjelden jobber de under tittelen sosionom.

SosionomREISDEG er en forening som ble startet med bakgrunn i at HELFO i sommer erklærte at de ikke lenger refunderer utgifter til behandling gitt av sosionomer i den spesialiserte rusbehandlingen. Dette innebærer at bare helsefaglig utdannet personell som vil kunne kreve egenandeler og refusjon. Enkelt sagt ville det si at sosionomer ansatt i slike stillinger ville vært en lite lukrativ avtale for sykehus.

 Sosionom – reis deg!

En som virkelig taler sosionomens sak er Caroline Engh Persson. Hun er initiativtaker bak foreningen «Sosionom REIS DEG».Foreningen jobber for å fremme sosionomer og faget sosialt arbeid. Vi tok kontakt med Caroline for å få vite litt mer om hva foreningen faktisk mener og jobber med.

Hvordan kom man på ideen om å starte sosionom reis deg?

Sosionom REIS DEG var noe jeg startet på impuls da HELFO sine nye retningslinjer for refusjon av behandling i poliklinikker innen rus og psykiatri ble kjent. Da ville sosionomer fra disse feltene mistet jobben sin. Dette kan man lese mer  om i oppropet som Sosionom REIS DEG leverte til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stortingspolitikerne i juni.

Det som fremkom av både apati og fortvilelse på diskusjontrådene var utløsende årsak. Samtidig hadde jeg en stund i forkant av dette både undersøkt og reflektert mye rundt hvor sosionomene jobber, og mulighetene for å arbeide i tråd med vår utdanning.

Hvilke saker er de viktigste for dere å fremme når det gjelder sosionomer?

Først og fremst er det viktig for oss at sosionomer som fagpersoner kommer inn i samfunnsdebatten og at begreper som sosial og sosionom igjen blir tatt med i handlingsplaner, debatter og utviklingsarbeid på områder vi bør ha og har en viktig oppgave å løse. De overordnede målene ligger i prinsipprogrammet til SRD.

Caroline skriver at samhandlingsreformen er en viktig overskrift. Hvordan helsebegrepet er med å å marginalisere og utestenge sosionomer på viktige arbeidsfelt, og også manglene på bruk av oss i posisjoner vi har kjernekompetanse, som i koordinerende stillinger i kommunene i forhold til for eksempel individuell plan. Under dette går vi mer konkret inn på feltene skole(med tråd til BUP og PPT), sykehussosionom (somatikk) litt utvidet med sosionomer i rehabilitering og habilitering og sist men ikke minst behovet for sosionomer og sosialfaglig kompetanse innen eldrefeltet nå og i fremtiden.
Sykehussosionomer og sosionomer i BUP bygges ned jevnt over over hele landet med hederlige unntak, samt at vi har blitt borte fra PPT med det resultat at kun barn med faglige vansker har best tilgang på utvidet støtte fra hjelpeapparatet, dette er ikke tilstrekkelig.

Dere har jo hatt en veldig tilslutning av sosionomer til foreningen deres, var det overraskende med den massive støtten og engasjementet?

På sosiale medier har vi fått stor støtte, noe vi håper også vil bli med over når vi om svært kort tid lanserer medlemløsningen vår. Vi har opplevd to ting samtidig, en er stor støtte, men også vel så mye ambivalens og tidvis motstand, da mange opplever at det er andre instanser som bør gjøre det vi gjør. At vi får såpass tilslutning har mye med å gjøre at det har vært et savn fra sosionomer i felt at det blir skrevet om dem og at vi har balansert det å løfte utfordringer med det å jobbe for endring.
Samtidig tenker jeg at oppslutningen har mye å gjøre med at alle som både har likt og kommentert eller sendt innspill har fått rask respons og tilbakemelding enten på åpent fora, og i private direkte tilbakemeldinger, også på telefon. Det å få personlig kontakt har vært viktig for meg fra dag 1, jeg tror at mange har opplevd å bli sett og lyttet til. Så en kombinasjon av at mange har kjent på en bekymring på vegne av egen profesjon og at jeg fra dag 1, og etterhvert vi i styret også legger vekt på at de som tar kontakt eller viser at de er der opplever å bli sett.

Men ut fra situasjonen for fagfeltet som vi har fått mer og mer kunnskap om i prosessen er jeg faktisk overrasket over at ikke enda flere lar seg engasjere. Det viktig for oss at folk vet at vi er uavhengig forening, som jobber for å fremme sosionomer og faget sosialt arbeid, og skape økt forståelse for sosiale forhold sin innvirkning på helse og velferd. Vi er ikke en fagforening som jobber med tradisjonelt fagforeningsarbeid.

Sosionom REIS DEG er nettopp det navnet sier, en oppfordring til sosionomer om å reise seg, der de er, og at det er de selv som er den viktigste representanten for profesjon og fag. Om alle gjør det de kan der de er for å styrke både seg selv og anerkjennelse for faget da vil vi nå langt på kort tid. Samtidig som vi trenger de som vil engasjere seg mer direkte i foreningen, og vi er avhengig av innspill fra sosionomer der ute. Vi oppfordrer alle til å melde seg inn, da vil vi kunne få gjort mye mer.

[sc:Adsensebunn ]

Antall stillinger

Sosialnytt.com gjorde et forsøk på finn.no og NAV.no hvor vi søkte på henholdsvis sosionom, vernepleier og sykepleier under ledige stillinger. Resultatene ble som følger.

Finn.no

Vernepleier : 161 stillinger

Sykepleier: 654 stillinger

Sosionom: 72 stillinger

Nav.no

Vernepleier : 188 stillinger

Sykepleier: 678 stillinger

Sosionom: 122 stillinger

Sosionom ligger altså et godt stykke unna sykepleier og vernepleier i antall stillinger. Det kan selvfølgelig være at det pr dags dato er et større behov for vernepleiere og sykepleiere, mens Sosialnytt.com stiller spørsmål ved om det ikke er flere av disse stillingene som også sosionomer er kvalifisert for, men navnet sosionom brukes ikke i stillingsutlysingen.

Vi takker Caroline Engh Persson for engasjementet og svar på spørsmålene våre. Samtidig oppfordrer vi alle sosionomer til å engasjere seg for yrket sitt. Sosionomer har viktige egenskaper det er behov for i samfunnet vårt. SosionomREISDEG sitt nettsted kan være en plass å begynne! 

 

Kilder: Regjeringen, SSBSosionomREISDEG

[sc:Facebook ]

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com