in

Gjerdrumutvalget: Vil bruke 1,5 milliarder til flom- og skredsikring

gjerdrum

Gjerdrumutvalget har lagt frem sin utredning om forebygging av kvikkleireskred.

– Utvalget har gjort et solid og grundig arbeid. Vi skal nå sette oss inn i forslagene i rapporten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

I utvalgets rapport foreslås det blant annet en ny naturskadesikringslov. 


– NVE har tidligere foreslått å klargjøre ansvaret for sikring mot naturfare. Vi er glade for at utvalget følger dette opp, sier Lund. Vi er også glad for at utvalget støtter vårt tidligere forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser.

Utvalget foreslår at NVEs bevilgninger til sikring mot flom og skred økes fra 300 millioner til 1,5 milliarder hvert år.

– Vi vil fortsette vårt arbeid med kartlegging og sikringstiltak innenfor de rammene som til enhver tid blir bevilget, avslutter Lund.

NVE er godt i gang med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre området etter kvikkleireskredet i 2020. NVE har tidligere levert en rapport om de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredet og bidratt med fagpersoner inn i sekretariet til Gjerdrumutvalget.

Todelt oppdrag

På bakgrunn av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 satte regjeringen 5. februar 2021 ned et offentlig ekspertutvalg.

Utvalgets mandat var todelt: De skulle først undersøke årsakene til skredet. Dernest skulle utvalget gi sine vurderinger og anbefalinger for forvaltningen av kvikkleirerisiko i Norge.

Årsaken til skredet

I den første delen av utredningen som Gjerdrumutvalget la frem i 2021, konkluderte de med at årsakene til skredet var erosjon i en bekk som gjorde at stabiliteten i en bratt skråning ble så redusert at den ikke tålte den våte høsten 2020.

Tremånedersperioden før skredet var den våteste siden 2000.

– I sum finner utvalget at den våte og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene før skredet, mest sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet som startet med én eller flere små utglidninger langs Tistilbekkens østside, i skråningen nedenfor Holmen. At dette ikke skjedde i 2000, men kunne skje i 2020, er etter utvalgets oppfatning et resultat av at erosjon i mellomtiden hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred, skriver de i rapporten.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Når du leser hvor snill denne sju år gamle gutten er mot sin eldre nabo vil hjertet ditt smelte

Nei, du trenger ikke egen forsikring på dette