in

Mattilsynet og politiet med økt samarbeid i dyrevernsaker

Foto: dimitrisvetsikas1969/ Pixabay

Nye retningslinjer skal sikre godt samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i dyrevelferdssaker.

Målet med retningslinjen er bedre og mer effektiv behandling av de mest alvorlige dyrevelferdssakene.

Den nye retningslinjen skal være et verktøy og oppslagsverk som skal brukes i det daglige arbeidet med bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet, og inneholder blant annet informasjon og forventninger til informasjonsdeling, bevissikring, samarbeidsformer, mediehåndtering og mal for anmeldelse.


–Dyr har ingen stemme, og er fullt ut prisgitt menneskene som har ansvar for dem. Det er derfor viktig at politiet og Mattilsynet arbeider for å behandle disse sakene på en god måte, slik at vi sammen bidrar til å beskytte dyr mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, sier politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet, Tone Strømsnes Olsen, i en pressemelding fra Mattilsynet

Politiet og Mattilsynet har et felles ansvar for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet, og samarbeid er dermed viktig for å kunne lykkes best mulig i å forebygge og avdekke brudd på dyrevelferdsloven.

– Politiet og Mattilsynet har samme mål, og det målet når vi gjennom et tett samarbeid der vi drar nytte av begge etatenes kompetanse, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid ved Mattilsynets hovedkontor.

Økt kvalitet i samarbeidet om dyrekrim

Bakgrunnen for oppdraget var først og fremst ut fra de prioriteringer som er gitt på dette område og etableringen av nye dyrekrimfunksjoner i politidistriktene.

Det var nødvendig å etablere gode rutiner for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, samt utarbeide nasjonale retningslinjer for dette samarbeidet.

I forventningsbrevet for samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet, fra Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fra 2017, skisseres følgende mål:

  • Flere saker som gjelder dyrevelferdskriminalitet blir avdekket.
  • Kvalitativ bedre og grundigere etterforsking, bedre bevissituasjon, kortere saksbehandlingstid og færre bortlagte saker.
  • Økt oppklaringsprosent og flere positive påtaleavgjørelser.
  • Flere saker kommer inn for domstolen til behandling.

– Disse retningslinjene skal sikre at politiet og Mattilsynet i fellesskap jobber for høy kvalitet i straffesakene de samarbeider om på dyrevelferdsområdet, helt fra det tidspunktet et mulig straffbart forhold blir kjent og frem til saken er endelig avgjort, sier Strømsnes Olsen.

Elisabeth Wilmann ved Mattilsynet sier de ser frem til et godt samarbeid der de mest alvorlige sakene blir enda bedre forberedt, slik at de får en rask og effektiv håndtering i domstolene og ender i riktige dommer.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Løsningen for kortvokste: Nå kan du bli 30 cm høyere med «periskopøynene»

Nå bytter bilistene til dette el-kjøretøyet