Hjem Helse Nå er det flere kvinner enn menn som røyker

Nå er det flere kvinner enn menn som røyker

Del
X

Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

For første gang har er det flere kvinnelige enn mannlige røykere. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I den norske befolkningen er det åtte prosent som røyker daglig. Blant kvinner er det ni prosent som er dagligrøykere, mens kun seks prosent av mennnene oppgir å være det. Dette er en svak nedgang fra 2020, da andelen dagligrøykere var på ni prosent.

Yngre røyker mindre

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i en pressemelding fra SSB.

Blant de yngste, i alderen 16–24 år, virker andelen dagligrøykere å ha stabilisert seg rundt én prosent de siste to årene.

Røykemønsteret til kvinner og menn har vært noenlunde likt de siste ti årene. Samtidig er 2021 det første året på ti år der flere kvinner enn menn opplyser at de er dagligrøykere.

– Andelen dagligrøykere blant menn har sunket i nesten alle aldersgrupper. For kvinner har nedgangen vært mindre markant, sier Haugen.

15 prosent av befolkningen snuser

Statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler viser at 15 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år brukte snus daglig i 2021.

Dette er en liten økning på 2 prosentpoeng fra 2020. Det er mer enn dobbelt så mange menn, 21 prosent, som bruker snus daglig sammenlignet med kvinner, hvor 8 prosent snuser.

– Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier Hanugen

Det er blant de yngste at snusbruken er mest utbredt. I løpet av de siste ti årene har andelen som snuser daglig i aldersgruppen 25–34 år økt fra 12 til 25 prosent.

– Også i denne aldersgruppen er det relativt stor forskjell mellom kvinner og menn. 1 av 3 menn i alderen 25–34 år bruker snus daglig, mens tilsvarende andel for kvinner er 1 av 6, sier Haugen.

De yngste mennene, i aldersgruppen 16–24 år, har hatt den største økningen i daglig bruk av snus det siste året. Her er oppgangen 7 prosentpoent, fra 22 til 29 prosent. Blant kvinner i samme aldersgruppe er tilsvarende andel 12 prosent – og der ser vi dermed en liten nedgang på to prosentpoeng fra 2020.

Andelen som bruker snus av og til ligger på rundt 4 prosent i 2021, noe den også har gjort de siste ti årene.

Tobakksbruk avtar med utdanningsnivå

Blant dem med grunnskoleutdanning er det 16 prosent som røyker daglig, mens dette gjelder kun 3 prosent av dem med fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Det er altså mer enn fem ganger så mange dagligrøykere blant dem med det laveste utdanningsnivået sammenlignet med dem med det høyeste.

Den sosiale gradienten er tydeligere blant kvinner enn menn, opplyser SSB.

Tilsvarende sosiale forskjeller ser man også i bruken av snus, der det er et tydelig mønster at personer med lavere utdanning tenderer til å bruke snus oftere.

Tags:
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com