Har du noen gang tenkt over at rundt 40% av husholdningene i Norge består av aleneboende? Eller at kvinner har mye høyere sykefravær enn menn, at vi unndrar skatt for 130 milliardær i året? Se listen over sosiale fakta i Norge, du gjerne ikke var klar over!

   

Visste du at :

 • Sju prosent av norske barn lever i familier som kan defineres som vedvarende fattige.
 • Rundt 25 000 barn opplever at foreldre skilles hvert år, samboerbrudd inkludert.  For anslagvis en tredjedel av disse barna får det negative følger, slik som depresjon, utagerende atferd og problemer på skolen.
 • Anslagsvis 8 000 – 22 000 barn observerer eller utsettes for vold i nære relasjoner årlig i Norge .
 • Rundt 22 prosent av norske 15-16-åringer er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep fra jevnaldrende eller voksne i løpet av et år.
 • Tall fra Reseptregisteret viser at det har vært en fordobling av antallet utskrevne resepter for ADHD- medisin i perioden 2004-2011.
 • Barn oppdratt av én forelder eller foreldre som er trygdemottakere har høyere sannsynlighet for ADHD- medisinering.
 • Barn av foreldre med lav utdanning mobbes oftere enn barn av foreldre med lengre utdanning i Norge.
 • I 1999 mottok 75 prosent av foreldre med barn i målgruppen (ett- og toåringer) kontantstøtte. I 2011 var andelen falt til 25 prosent.
 • I 1970 hadde 7,4 prosent av den norske befolkningen høyere utdanning. Denne andelen vokste til nesten 30 prosent i 2012 og vokser stadig.
 • Nyfødte jenter kunne i 2013 forvente å leve ca. fire år lenger enn nyfødte gutter. Forskjellen mellom kjønnene har ikke vært mindre siden 1950-tallet. I flere av årene etter 2000 har levealderen steget mer for menn enn for kvinner. En nyfødt gutt kan i dag forvente å bli 79,7 år, ei jente 83,6.
 • Vi unndrar trolig skatt for nærmere 130 milliarder i året.
 • Rundt to milliarder kroner, av norske sykepenger går til noen som ikke skulle hatt dem.
 • Førti prosent av alle nordmenn synes svart arbeid er ok.
 • Hver femte person i yrkesaktiv alder i Norge mottar trygdeytelser.
 • Svart arbeid koster staten 70 milliarder i tapte skatteinntekter. Det tilsvarer 8% av samlede skatte- og avgiftsinntekter fra fastlands Norge.
 • Ved starten av 2014 var det 633 100 innvandrere og 126 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.
 • Sykefraværet blant kvinner er nå på 6,9 prosent og blant menn 3,9 prosent.
 • Vel halvparten av alle barn fødes nå utenfor ekteskap, sammenliknet med bare vel 3 prosent på 1950-tallet.
 • Gjennomsnittsalder ved første fødsel er 28,6 år.
 • Om lag 64 prosent av barna døpes nå i kirken.
 • I 2013 var Emma og Filip/Fillip/Philip/Phillip på navnetoppen.
 • 40 prosent av husholdningene består nå av aleneboende.
 • Det er rundt 10 000 skilsmisser per år. Dette innebærer at vel 40 prosent av inngåtte ekteskap kan bli oppløst ved skilsmisse.
 • Av dødsfall i Norge, er vel 25 prosent av dem grunnet kreft.
 • I 2013 var antallet yrkesaktive 2,7 millioner, tilsvarende vel 50 prosent av befolkningen. Kvinnene utgjorde da 47 prosent arbeidsstyrken.
 • Andelen personer som har tilgang til hjemme-PC er rundt 96 prosent.

 

Kilder:

HIOA, Aftenposten, Økokrim, Dagligvarehandelen, SSB, NAV

[sc:Facebook ]